ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
6 นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
7 นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวสมพร หงษ์ย้ิม โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
9 นายปรเมศวร์ ประเทือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
10 นางสาวพิมพ์ชนก คะลา โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
11 นางสาวกฤติยา วรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
12 นางสาวมานิตา ยุคันธร โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด