ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางบุษยา รุจิระปรีชากุล โรงเรียนบ้านท่า สพป.ลำปาง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรสวรรค์ ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอนิวรรต กองพินธ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางธนพร กองคำ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนิสา แก่งศิริ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
6 นายบรรหาร เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวประภาวัลย์ พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน