ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุวิมล คันธวังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภจิต ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศิริลักษณ์ จีจู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศศิธร ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางณัฐมน จันทร์พรม โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาววิไลวรรณ เฉลิมจาน โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสุดารัตน์ ล้ออุทัย โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายธัญธเนศ เวชขลัง โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด