ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสายสุณี อินจันทร์ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวณัฐณิชา บุญยืน โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์ โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สพป.ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจงรักษ์ เขื่อนคำ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวกาลิตา ดีค่ายคำ โรงเรียนบ้านฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวดลยา ยอดเพชร โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
8 นางนันทนา คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวดวงดาว ไตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวพรทิวา เมืองลือ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญเงิน
11 นางสาวพัชรียา ลังกาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน