ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจิตกร สมาคม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกชกร อนาวัน โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอัญชลี ถิ่นสุข โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาววราภรณ์ ทองสุข โรงเรียนท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
7 นางรจเรข ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
8 นางอารยา สาระจันทร์ โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
11 นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอน โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง
12 นางวรรัตน์ อุทรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
13 นางจิราภรณ์ รักผกาวงศ์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางสาวนิภา มากคูณ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
15 นางสาวจีรนันท์ สมน้อย โรงเรียนวัดท่างิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญเงิน
16 นายวัชรพงษ์ พิริแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน
17 นางสาวปรัศนีย์ เมืองนาม โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญเงิน
18 นางสาวธารทิพย์ ธิมงคล โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด