ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเวธิต ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพจนลักษณ์ ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล โรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
7 นางสาวภคพร จันทวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
8 นางชนานันท์ อุ่นเป็ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
9 นางโสภา วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง