ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเลิศชาย รัตนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายภูธนภัส พุ่มไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสาโรจน์ กลั่นด้วง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายประกวด พายัพสถาน โรงเรียนปัว สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นายชูชาติ พารีสอน โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
6 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
7 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
8 นายจรัล แก้วเป็ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
9 นายประทิน เหลืองทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญเงิน