ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเสกสรร ทุนอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวาสนา สำเนียง โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
5 นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
7 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญทอง
8 นายกฤษณะ เครืออยู่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
9 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
10 นายสมชาย บุษบงค์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง