ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 113
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตซะ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
5 นายวิฑูรย์ คำจริง โรงเรียนวชิรบารม๊พิทยาคม สพม.พิจิตร เหรียญเงิน
6 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน
7 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
8 นายทวีศักดิ์ คำภีระ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
9 นางวรวรรณี วัฒนศิริ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.กำแพงเพชร เหรียญเงิน
10 นายอนุชิต กมล โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน