ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนิรัญ เหลืองอร่าม โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายโยธิน สิทธิประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางไพทิพย์ โกทัน โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปียานันต์ บุญธิมา โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
5 นางกมลยุภา มีสุข โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป.ชัยนาท เหรียญทอง
6 นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
7 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญทอง
8 นายฉัตรชัย ขันธะรี โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นายถาวร เกษณา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
10 นายภูรินท์ ชนิลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
11 นายสรรจร จอมคำ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
12 นายเด่น ลีลา โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง
13 นายชโนภาส แก้วจีน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
14 นางระเบียบ บุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
15 นายณรงค์ ลุมมา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
16 นายนิรัติศรัย ธรรมศร โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญทอง
17 นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญเงิน
18 นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญเงิน
19 นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน
20 นายวิชิต กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน