ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัญญา ทะกัน โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดารารัตน์ ผิวผัน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมผล ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านบ่อแสง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนาราษฎร์สงเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
8 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางภุมรินทร์ จันทะคุณ โรงเรียนประชาชนอุทิศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน