ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศิตา ศรีบุญชู โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ โรงเรียนเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางกวิสรา ศรีมูล โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายมนูญ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางกัญวรา วงศ์ธิดา โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายจตุรงค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายอภิปราย โสภายิ่ง โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
11 นายมนูญ กองจันทร์ โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายธนาสันต์ จำนงค์ โรงเรียนวัดมะปราง สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประกวด
13 นางนาถอนงค์ วิริยา โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายสถาพร ชูอินทร์ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นางประภา สนิทผล โรงเรียนวัดหนองเบน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นายสุทธิพงษ์ ทะระมา โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นายวินัย ทาบาง โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นางปวีณา ปันทา โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมประกวด