ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุภัทตรา เพลียหาญ สพป.ลำพูน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฬุริยา บุตรนุช สพป.ตาก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวาสนา ภูผา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญทอง
5 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวธนิษฐา เทียนไสว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประกวด