ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางภณิดา ทองประไพ สพป.แพร่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนรากร เพ็งผ่อง สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร สพป.ลำปาง เขต 1 เหรียญทอง
7 นางณัฐชญา ดิษเจริญ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสมปอง ราษี สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญเงิน