ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชลลดา สะอาดวงค์ สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปนัดดา อุทัศน์ สพป.แพร่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรุ่งทิพย์ สายมา สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
5 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางกนกเรขา บุญรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายเมธี ศรีทิพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายธีรยุทธ ภูเขา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน