สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายณัฐกร ชัยมงคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางนภัสวรรณ ดุริยะนันท์ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวศิริรัตน์ หทัยพิชิตชัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางรัชนี บัณฑิตาสกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวสายพิน มูลสา โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางนาถอนงค์ วิริยา โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางอัจฉรา วรหาญ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวดวงมณี พรมอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวมานิตา ยุคันธร โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวชันย์ชนก ใจอ้าย โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายเมธี วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางรัตนา แก้วอินไชย โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวเยาวพา มาน้อย โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวภัตตินันท์ สายนาค โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2