สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุเมธ เสนาทาน โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกนกเรขา บุญรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวาสนา ภูผา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวฬียาพร ํธารเหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวศุภจิต ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางวิริน วันสมสกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางลินลดา เชาว์มนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรกฎ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางอนุโณทัย บุญลูน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนัชชนม์ มาตระออ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายปฏิภาณ จินาวงค์ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
20 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1