สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.เชียงราย เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายชรินทร์ คำหล้า โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป.เชียงราย เขต 4
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเจริญ นันไชยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต 4
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายชนะไพร ยอดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางกัญชพร อินตั๋น โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวบุรัสกร ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวชมพูนุท นันทะแก้ว โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป.เชียงราย เขต 4
10 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอภิปราย โสภายิ่ง โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.เชียงราย เขต 4
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสมผล ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านบ่อแสง สพป.เชียงราย เขต 4
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายกฤษฎา บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสรรจร จอมคำ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาววราภรณ์ ทองสุข โรงเรียนท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวพัชรียา ลังกาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางปวีณา แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกุหลาบ การเก็บ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพรสวรรค์ ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางวรรณพยา นาระต๊ะ โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวยูริกา สิมะพรม โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.เชียงราย เขต 4
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายจักรินทร์ รวมจิต โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางวณัฐยา คนเก่ง โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป.เชียงราย เขต 4
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายจรัญ กองสี โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
34 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สพป.เชียงราย เขต 4