สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมชาย บุษบงค์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายชูชาติ พารีสอน โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวภคพร จันทวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรรณิการ์ ละออง โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายกิตธวัช วรรณกิจ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศิริวรรณ ผุดผ่อง โรงเรียนวัดสิงห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางธิติมา ศิริชนะ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด โรงเรียนวัดสิงห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
15 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
17 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวินัย คำวิเศษ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายเผด็จ สุพันธนา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางขวัญนาค แสงประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสาธิต ร้อยแก้ว โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
25 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายปิยโชติ รอดหลง โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุนันทา โลหะการก โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอำนาจ หรุ่มรื่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
33 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายภานุพันธ์ ภักดี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางจิราพร รื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
38 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
39 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท