สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.สุโขทัย

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสรายุทธ เกษรพรหม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวพัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางขวัญใจ สังข์จันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชุติมา แก้วหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวน้ำผึ่ง สงสัย โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.สุโขทัย
10 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม.สุโขทัย
11 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย
12 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ สพม.สุโขทัย
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอนุชิต กมล โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม.สุโขทัย
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพิชญา งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย
21 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายชวลิต ทะยะ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวราตรี เทียนบุตร โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวปาริชาต ผาสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางชุติมา แก้วหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม.สุโขทัย
27 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย