สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ลำปาง ลำพูน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางอำไพ หน่อเรือง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวัชรินทร์ จันทิมา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.ลำปาง ลำพูน
6 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - นางนภาพร แสงนิล สพม.ลปลพ สพม.ลำปาง ลำพูน
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุภาพร ใจปวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายศราวุธ เขื่อนคำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางศิริญญา เขื่อนแก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
13 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกฤติยา วรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวจิตรา สมพิงค์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
17 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.ลำปาง ลำพูน
18 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวพัณนิดา ใจยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายธนากร แก้วบุญเรือง โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายพิสิฐ คำภิโร โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางวราภรณ์ สุภายะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางโสภิณ ศิริคำน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐชญา ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
29 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.ลำปาง ลำพูน
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายธรัช พุทธรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิญญู รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอดิศา แซ่ลี่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกนกพร นิลแพทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายประจักษ์ สีหราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจันทกานต์ ดวงมาลา โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัชนก ตั้งใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอุบล พิทักษ์ทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุปราณี เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
47 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางลลิตา ประชุมฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเริง ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
51 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรนภัส เอื้อแท้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
53 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายบรรเจิด สระปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
57 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววาสนา บุญมาก สพม.ลำปาง ลำพูน
58 บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายลัญจกร ผลวัฒนะ สพม.ลปลพ สพม.ลำปาง ลำพูน
59 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายวิโรจ หลักมั่น โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาววีนา ศรีสมพันธ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
64 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวแววดาว รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
68 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายนิรันดร หมื่นสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายปิยพงค์ จักรบุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
70 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพนิดา สุประการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางศุทธินี ไชยรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
73 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน
74 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน