สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.แม่ฮ่องสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางนุชจรี อานัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายผดุงศักดิ์ เงินใส โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาววลัยพร โกศัย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม.แม่ฮ่องสอน
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางปาริชาติ แก้วเสมอตา โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปวันรัตน์ กันทา โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
9 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ดร.กัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใส โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม.แม่ฮ่องสอน