สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เพชรบูรณ์

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางปคุณาณัช ทองแจ่ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
4 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวประกาย บรรลัง สพม.เพชรบูรณ์
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายประทิน เหลืองทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายนพรัตน์ รองหมื่น โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม.เพชรบูรณ์
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.เพชรบูรณ์
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอาภาพร บุญเติม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอรอุมา ลักษณะทอง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์