สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายประดับชัย อินมณี โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายภานุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิราม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
4 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
5 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ โรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางลภัสรดา จูเมฆา โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
15 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายสังวาร เอ็บมูล โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์