สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.นครสวรรค์

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวรังสิมา อ่วมมี โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายนัฐนันท์ สารสุวรรณ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนภาพร พูลเพิ่ม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวัชรา ญาณปัญญา โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสัญญา เขียวไสว โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรพรรณ รัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายนิยม รัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวฐิตา ทับปั้น โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
11 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม.นครสวรรค์
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสาโรจน์ กลั่นด้วง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
15 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายพจนลักษณ์ ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปรางทิพย์ แป้นวงษ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายไพโรจน์ ยงโภชน์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปัญญ์รัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุภาวดี บุตรสิม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนาถยา บัวงาม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวแพรวา เนติโยธิน โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายศานิต ดีเจริญ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายจักรพันธ์ วงศ์เขียวศิริ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
24 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์
25 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสังวร ยมรัตน์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.นครสวรรค์
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายมรรคณา คารวะ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจิรปรียา ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกมลลักษณ์ อินทร์เอก โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาววิภาภรณ์ สอนนนท์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวิรัช ญาณปัญญา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.นครสวรรค์
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายชิตชัย ศุกระจันทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุวัตร พูลเอี่ยม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม.นครสวรรค์
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางไพลิน ส่งวัฒนา โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์
35 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุภัทธา ทองกันทา โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์