สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เชียงใหม่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ สพม.เชียงใหม่
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางลินจง มากเพ็ง สพม.เชียงใหม่
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวุฒิไกร วรรณการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์ โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางณัฐฐิณี คำแสน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางชนกนาถ เขียวตา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนภัสชญา ชัยศรี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธีรัช ลอมศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล โรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจารุวรรรณ ศริจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอดิศร เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอนงค์พร นึกเร็ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน สิบโทนิกร อ้ายกาศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายเอนก เป็งมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวมณีรัตน์ ธินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายธีรวุฒิ เชื้อพระชอง โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายบุญเกิด ไชยน้อย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววัลยา กองแก้ว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
35 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
36 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายนิกร แก้วคำดี โรงเรียนแม่แจ่ม สพม.เชียงใหม่
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอาทิตย์ อิ่มเย็น โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวศยามล เมฆวงค์ โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายรชานนท์ ชัยคำหล้า โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ โรงเรียนหอพระ สพม.เชียงใหม่
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายการุณ ผ่องปัญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเยาวพา มหานันต์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
47 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
48 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
49 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายสมชาย สันกลกิจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
50 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
51 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่