สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุกูล สุขนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสถิตย์พร ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกัลยากร จำปาดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนกลอย สพป.อุทัยธานี เขต 1