สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกัญวรา วงศ์ธิดา โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางพรทิพย์ ธรรมยศ โรงเรียนบ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2