สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสุปัญญา โพธิ์หา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร โรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาววาสนา จันตา โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายณรงค์ นฤภัย โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวมยุรี ฟองจันสม โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
9 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
11 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวธนิษฐา เทียนไสว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายมนูญ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสมนึก นิพนธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายฉัตรชัย ขันธะรี โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
17 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางกัญจนา มีศิริ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
18 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายมนูญ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางจันทิรา ประสานทอง โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวจริยา เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนากร น่วมมี โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
25 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางศิริพร สิงห์เครือ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
29 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาววันวิสาข์ บุญมี โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
30 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
31 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางณัชชา ทาทอง โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
32 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาววิภาพร ซาทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3