ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยโทเจษฎา จันทร์เปล่ง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปิยนาฏ มาคิน โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบังอร สหัสชาติ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธีระพันธ์ วิไสยวงศ์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด