ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนาฏจารีย์ วงษ์สิรภัค โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศิรานุช วิลามาศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวดวงใจ บุตรดี โรงเรียนตานีวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิราพร วรรัตน์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
5 นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
6 นางสุคนธา โคตรโสภา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นางทิพวรรณ ประชานันท์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน