ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 077
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรทัย บุตรหมื่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววัชรี ชารีชื่น โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณัชชาภัทร ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญทอง
5 นางยลดา ทองภูบาล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวอะธิดา แสงอรุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
7 นายสุพรรณ ทองขาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
8 นางธนาภรณ์ ศิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน