ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชฎาพร หมอกจันทึก โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายมานะ อดทน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
5 นางสาววรรณา ศรีแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน