ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 074
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมะลิวัลย์ ดำริห์ โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจิรนุช บุตราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายมนูญ มูลบุญ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
6 นางกุลชา ก้อนใจจิตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญทอง
7 นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นางณดาภา หัศภาดล โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง