ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววราพร แก้วใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอิสรินทร์ ทาส่วย โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวสุภาพร เพชรสาย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด