ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิโรจน์ คำจันทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสนองรัตน์ แสงผา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปาจรีย์ นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นายศุภษร บุดดา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
7 นายรชตะ ขาวดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญเงิน
8 นายอุทิศ หนูเสน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
9 นายนนทวัชร์ รักอุบล โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน