ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
5 นายศุภกฤต จันทรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.สกลนคร เหรียญทอง
7 นางทวีพร จันทร์รักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
8 นางฉวีสุข เสร็จพร้อม โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
10 นางขนิษฐา เตชะนอก โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
11 นายธนภณ อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
12 นายชโลธร สาระผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
13 นางสาวพชรวรรณ มีหนองหว้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.นครพนม เหรียญทอง