ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุ่งนภา ผลเกิด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรณยุทธ นิลโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายจรัส พิเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญเงิน
6 นางจิตรามาศ คำดีบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
7 นายกฤชณัท วงษ์คำพระ โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
8 นายณธายุ ตีบจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.นครราชสีมา เข้าร่วมประกวด
9 นายคมสันต์ มณีศรี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด