ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพรนิภา ปัญหาไชย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภาพ บุญรมย์ โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิชิต เสนาราช โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.นครพนม เหรียญเงิน
7 นางรัชนีกร ผิวสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญเงิน
8 นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
9 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ โรงเรียนกุมภวาปี สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด