ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววงเดือน แสวงผล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขจรศรี กันทรมงคล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชยานันต์ สงวนศรี โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิภาพร พรมรักษ์ โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวบุษรา ปะการะเต โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด