ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศุภฤกษ์ บุญเจือ โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางญดา อุปรัง โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
5 นางรุ่งฤดี อวยชัย โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
6 นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
7 ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ อินทสร โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวสุกฤตา ทองเข็ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด
10 นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
11 นางวชิราพรรณ ภูศรี โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด