ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรทิพย์ โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรัดดาวรรณ์ มาปะโท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางกัลยา บุตรดาห์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสมฤดี อุดมโคตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 นางสาววัลภา ดวงชาทม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม