ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสัญญา นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเพ็ญนิตย์ เมตตา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางชลธิชา พิมพ์ทอง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
6 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ศรี โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นางฉวีวรรณ ดวงมณี โรงเรียนบ้านไทร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน