ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางบังอร คูเมือง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดาพร ปัสสา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรพิศมัย บุญญะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวจิรสุดา ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
7 นางสาวเครือวัลย์ เทพจันดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน