ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 061
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชยุตย์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอำพร วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชญาน์รัศมิ์ นิจรมย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางสาววลัยลักษณ์ มณีวรรณ์ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางนิตยา บุญรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร เหรียญทอง
7 นางธัญญา คำแสน โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางพิทธยาภรณ์ มาตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
9 นางวิลาวรรณ ศรีภูธร โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
10 นายประสงค์ อะโนวัน โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
11 นางสาวณัชชา นิระเคน โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.นครพนม เหรียญทอง
12 นายธนกฤต ทิพยะเจริญ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
13 นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
14 นางอนงค์ ถาวรกาย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
15 นางสาววรากรณ์ มะละปะทิ โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
16 นางธนัญชนก ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญเงิน
17 นางสาววาสนา วิเจดีย์ โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญเงิน