ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรศรี ควรขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกุลิสรา บูรณะ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
5 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ปิดตาทะสา โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางญาธิดา ภักดิ์วาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
8 นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
9 นายสันติราษฏร์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด
10 นางปริญญา จงหาญ โรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวกัญญาวัตน์ กิ่งกนก โรงเรียนบ้านกำแมด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด