ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธิติมา ชิณพันธ์ โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายไพศาล หวนคนึง โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวารี หลักกำแพง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
6 นางสาวกาญจนา กาลบุตร โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
7 นางสาวกมลพร เพี้ยบุญมาก โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายสุรชัย กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
9 นางสาวพัชริดา สุวรรณะ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประกวด
10 นางภัชรี พันธะไชย โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด