ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศราวุธ จรเดช โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประเพียร ลดาวัลย์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอมรรัตน์ ดาคม โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
5 นางพรพิศ ศรีโบราณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวจินตหรา อ่อนโยน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางสาวลำจวน สีงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
9 นางอริสา ธุระนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
10 นางอมรพรรณ วิลานันท์ โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
12 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
13 นางสุรณีย์ ติสองเมือง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวเจษฎา ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.สกลนคร เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
16 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
17 นางวารุณี แสนบุตรดา โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด