ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววรรณี แสนคำภา โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล โรงเรียนหนองโตง สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางหฤทัย บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางปริญญา จุลทัศน์ โรงเรียนสังขะ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นางสนทนา สระมูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 นางสาวรัตนา ชูชื่น โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
8 นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางพักตร์พิมล สุจินดา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางพัชรี ศรีระวงค์ โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประกวด
11 นางระพีพรรณ โคตมะ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวพรทิวา เกตุรุน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
13 นายพลวัตร พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวยลลดา ทำมาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด