ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชา ไชยมูล โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกฤษฎา เขตสกุล โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุทธิรักษ์ วารินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจูริก ทักษิณ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
5 จ.ส.อ.ชลธาร มิตรตะขบ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 นางสาวโสภิตรา บุญโสภา โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นางวิภา มุ่งนากลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร เหรียญทอง
9 นางสาวศุภารัตน์ นันตะริ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
11 นางสุบิน ชื่นชาย โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
12 นายจตุรงค์ สอดเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
13 นางสาวสุนิษา เมืองดู่ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางภาวิณี โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
15 นางสาวนฤมล เภาสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
16 นางสาวชุติมา ชินชัย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
17 นางอัมพร นันทะเสนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
18 นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
19 นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
20 นางสาวจุติมาพร ดีสวัสดิ์ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน